E-mail: info@halmac.nl

Uitslagen 2018

Clubcross Groten:

 

1e Clubcross “Groten” 12 mei 2018:                                          uitslagen Clubcross 12 mei 2018

2e Clubcross “Groten” 23 juni 2018:                                         uitslagen Clubcross 23 juni 2018

3e Clubcross “Groten” 8 september 2018                                uitslagen Clubcross 8 september 2018

 


 

Clubcross Jeugd:

 

1e Clubcross “Jeugd” 5 mei 2018:                                                uitslagen Clubcross 5 mei 2018

2e Clubcross “Jeugd” 16 juni 2018:                                             uitslagen Clubcross 16 juni 2018

 

 


Eind uitslagen Clubcross Halle JEUGD 2018.

 

50 cc NS

50 cc SB

65 cc kleine wielen NS

65 cc kleine wielen SB

65 cc grote wielen NS

85 cc kleine wielen SB

85 cc grote wielen NS

Quad NS

 

 

Eind uitslagen Clubcross Halle GROTEN 2018.

 

125 cc jeugd

125 cc

85 cc grote wielen SB

kenteken NS

250 cc

250 cc SB

500 cc

Zijspannen NS

Zijspannen SB

Quad NS

Quad SB

 


 

Andere evenementen op de Halmac:

 

ONK weekend: zondag 30 september 2018:           uitslagen ONK weekend Zondags

ONK weekend: zaterdag 29 september 2018:        uitslagen ONK weekend Zaterdags

Streekwedstrijd Halle zaterdag 28 april 2018:       uitslagen streekwedstrijd zaterdag 28 april

Streekwedstrijd Halle zondag 29 april 2018:          uitslagen streekwedstrijd zondag 29 april

UMX wedstrijd Halle zaterdag 2 juni 2018:            uitslagen UMX wedstrijd 2 juni 2018

UMX wedstrijd Halle zondag 3 juni 2018:               uitslagen UMX wedstrijd 3 juni 2018