E-mail: info@halmac.nl

algemene ledenvergadering

Hieronder vind u de agenda voor de algemene ledenvergadering.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING HALMAC D.D. 13 FEBRUARI 2018

(AANVANG 20.00 UUR) IN HET CLUBHUIS OP CIRCUIT “DE KAPPENBULTEN”, WOLFERSVEENWEG 29 TE ZELHEM.

AGENDA: 1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 21 februari 2017.

4. Vaststelling jaarverslag 2017.

5. Financieel verslag van het jaar 2017 door de penningmeester.

6. Verslag van de kascommissie.

7. Benoeming lid kascommissie. Aftredend als lid van de kascommissie is Jan van Campen.

8. Bestuursmededelingen.

9. Bestuursverkiezing. Gerbert Vruggink heeft meegedeeld niet meer als bestuurslid beschikbaar te zijn. Gerrit Jan Bulten heeft te kennen gegeven bereid te zijn om in het bestuur zitting te nemen. Daarnaast heeft Bart Hilferink aangegeven om voorlopig voor een periode van één jaar zitting te willen nemen in het bestuur.

10. Benoeming leden circuit-commissie. Aftredend en niet herkiesbaar is: Richard Bolwerk Aftredend en herkiesbaar is Bennie te Lindert.

11. Rondvraag.

12. Sluiting. De stukken betrekking hebbend op de agendapunten 3 en 4 liggen tijdens de vergadering voor u ter inzage in het clubhuis. Voor de agendapunten 9 en 10 geldt dat tot voor het begin van de vergadering kandidaten schriftelijk voorgedragen kunnen worden. Deze voordracht dient door minimaal vijf leden ondersteund te worden.

 

Namens het bestuur, de secretaris,

 

Gert Kappelle